VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY CHYTRÁ NÁSTĚNKA

Služba CHYTRÁ NÁSTĚNKA slouží k vytvoření a aktualizaci webových stránek.

1. Provozovatel

Provozovatelem služby je EDU 2000 s.r.o.
sídlo: Oldřichova 97/51, 128 00 Praha 2
IČ: 26479532, DIČ: CZ 26479532
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 84916
(dále jen "Provozovatel").

2. Další ujednání

Provozovatel se zavazuje, že neposkytne osobní údaje žádného z uživatelů jím poskytované služby (dále jen "Uživatel") třetí straně. Získaná osobní data budou použita jen při vzájemné komunikaci nebo za účelem realizace objednaných služeb.
Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky.
Provozovatel není zodpovědný za obsah webových stránek vytvořených Uživateli.

Provozovatel se bude snažit o maximální funkčnost a dostupnost poskytované služby.
Provozovatel nezaručuje, že služba CHYTRÁ NÁSTĚNKA splní specifické požadavky Uživatele.
Provozovatel nezodpovídá za škodu způsobenou ztrátou nebo poškozením uložených dat ani za dočasné přerušení služby.
Provozovatel nevstupuje do sporu mezi klientem a jeho předcházejícím poskytovatelem hostingu, resp. registrátorem domény.
Za vlastníka webové prezentace považuje Provozovatel fyzickou nebo právnickou osobu figurující na smlouvě.
Uživatel se zavazuje, že nebude úmyslně zneužívat systém nebo jinak přetěžovat server.
Obsah stránek nevhodný pro osoby mladší 18 let není možné umístit na stránky vytvořené Uživateli.
Provozovatel může informovat Uživatele prostřednictvím e-mailu o úspěšné registraci, úhradě za služby, zaplacení závazků nebo fakturaci.
Provozovatel e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím sms informuje Uživatele o novinkách služby CHYTRÁ NÁSTĚNKA a nabídkách Provozovatele.
Na každé webové stránce vygenerované službou Easybuilder.cz je uveden textový odkaz na službu a autora služby.
Uživatel služby CHYTRÁ NÁSTĚNKA si na dobu platnosti smlouvy pronajímá software společně s prostorem na serveru a dalšími službami, není vlastníkem licence.

3. Odkaz na vaši webovou stránku

Provozovatel služby CHYTRÁ NÁSTĚNKA může uvést odkaz a ukázky webových stránek Uživatele pro svou propagaci, například na webových stránkách Provozovatele, v tiskových informacích či jiné reklamní komunikaci.

4. Ukončení služby

Provozovatel si vyhrazuje právo bez uvedení důvodu ukončit poskytování služby za těchto podmínek:
Webové stránky porušují zákony státu, ve kterém je služba provozována, nebo jsou v rozporu s dobrými mravy.
Na stránkách je nabízen nelegálně získaný software nebo podobné produkty za účelem prodeje nebo poskytování třetím osobám.
Uplynutím platnosti smlouvy.V Praze, 29. 12. 2011